Algemene voorwaarden Art of Relaxation

Deze algemene voorwaarden worden gezien als de overeenkomst die wordt gesloten tussen de klant, hierna te noemen opdrachtgever en Art of Relaxation / Massagepraktijk Art Touw

Artikel 1 Definities

1.1 Opdrachtnemer: Art of Relaxation /Massagepraktijk Art Touw, statutair gevestigd op 26 november 2018, hierna te noemen Art of Relaxation.

1.2 Opdrachtgever/Cliënt: ieder natuurlijk persoon die met opdrachtnemer een overeenkomst of opdracht is aangegaan.

1.3 Opdracht/Overeenkomst: de overeengekomen werkzaamheden tussen Art of Relaxation en opdrachtgever.

Artikel 2 Algemene bepalingen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, overeenkomsten en werkzaamheden verricht door Art of Relaxation.

2.2 Indien enige bepaling uit deze voorwaarden nietig is of wordt vernietigd zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden van kracht blijven. Partijen zullen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen.

2.3 Art of Relaxation behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen.

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst

3.1 Opdrachten tussen Art of Relaxation en opdrachtgever zijn tot stand gekomen:
a. Na schriftelijke aanvaarding van de opdracht;
b. Na telefonisch akkoord telefoon, email via sociale media zoals Whatsapp en Facebook;
c. Door aanvang van de werkzaamheden door Art of Relaxation

3.2 Indien de opdracht/overeenkomst tot stand is gekomen gaat cliënt akkoord met deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 Uitvoering opdracht

4.1 Art of Relaxation zal de dienst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

4.2 Art of Relaxation zal de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting. Art of Relaxation staat niet in voor het succes en welslagen van de dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door opdrachtgever gestelde doel.

4.3 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Art of Relaxation aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig, juist en volledig aan Art of Relaxation worden verstrekt.

Artikel 5 Annulering

5.1 Bij verhindering van een afspraak dient opdrachtgever dit tijdig, doch tenminste 24 uur voor aanvang van de geplande afspraak te melden.

5.2 Bij het niet of niet tijdig annuleren van de afspraak kunnen kosten voor de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht. Deze kosten bedragen 50% van het tarief van de gemaakte afspraak.

5.3 Annulering dient telefonisch (bellen, sms, Whatsapp, voicemail) of via de mail te worden doorgegeven.

Artikel 6 Contra-indicaties

6.1 Bij bepaalde symptomen en contra-indicaties , kan Art of Relaxation besluiten om de massage niet uit te voeren, de behandeling (deels) in overleg te wijzigen of cliënt door te verwijzen naar de (huis-)arts.

6.2 Om te voorkomen dat afspraak van cliënt komt te vervallen wegens contra-indicaties is het aan te raden vooraf informatie in te winnen. Indien cliënt twijfelt, kan cliënt contact opnemen met Art of Relaxation.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1 Voor elke door opdrachtnemer aanvaarde opdracht geldt dat sprake is van een inspanningsverplichting. Opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van opzet, grove onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitvoeren van opdrachten en dan slechts tot een maximum van het bedrag van de door Art of Relaxation te verrichtten werkzaamheden of een evenredig deel daarvan.

7.2 Art of Relaxation is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Art of Relaxation is uitgegaan van de door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Art of Relaxation kenbaar behoorde te zijn.

7.3 Art of Relaxation is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade van of aan uw materiële en/of immateriële zaken.

Artikel 8 Betalingsvoorwaarden en cadeaubonnen

8.1 Tarieven van de massages/behandelingen staan vermeld op de website. Voor Art of Relaxation geldt een nultarief voor BTW.

8.2 Betaling geschied gelijk na de behandeling in contanten, in overleg is een girale betaling via betaalverzoek of overschrijving mogelijk.

8.3 Cadeaubonnen en AoRmassagebonnen zijn niet inwisselbaar voor geld en zijn geldig volgens de op de bon genoemde termijn.

Artikel 9 Privacy

9.1 Art of Relaxation zal alle informatie betreffende de cliënt en alle overige informatie die zij verkrijgt bij de uitvoering van haar diensten, vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden verstrekken. Verkregen informatie wordt, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de betreffende cliënt, nooit aan derden kenbaar gemaakt of verkocht.

9.2 Zie tevens het de privacybeleid op de site.

Artikel 10 Overmacht

10.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

10.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop partijen geen invloed kunnen uitoefenen, doch waardoor partijen niet in staat zijn de verplichtingen na te komen.

Artikel 11 Overige bepalingen

11.1 In principe dienen mobiele telefoons, pieper e.d. te worden uitgeschakeld tijdens de massage.

11.2 Cliënt dient niet onder invloed van stimulerende of verdovende middelen te zijn (alcohol, drugs etc.). Indien opdrachtgever onder invloed is zal hij worden geweigerd.

11.3 Art of Relaxation geeft geen erotisch getinte massages.

Artikel 12 Geschillen

12.1 Alle geschillen, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zijn bij uitsluiting onderworpen aan de beslissingen van de rechter van de vestigingsplaats van opdrachtnemer, behoudens indien wettelijke voorschriften anders luiden.

12.2 Op de rechtsverhouding tussen Art of Relaxation en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Alleen de Nederlandse rechter is bevoegd van enig geschil tussen Art of Relaxation en opdrachtnemer kennis te nemen.