Privacy protocol Art of Relaxation

Deze verklaring is geschreven om u helderheid te geven over welke gegevens van u worden verzameld, hoe de gegevens worden verwerkt en met welk doeleinde.
Tevens wordt toegelicht dat u als cliënt een aantal mogelijkheden heeft met betrekking tot de verwerking en het beheer van uw gegevens.

Art of Relaxation / Massagepraktijk Art Touw , gevestigd te Leiden sinds december 2018 , hierna te noemen Art of Relaxation, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Art of Relaxation gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en zal deze niet aan derden verkopen en/of verstrekken. Persoonsgegevens worden alleen verwerkt voor het doel waarmee deze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Contactgegevens:
Art of Relaxation massagepraktijk Hugo van Woerdenstraat 61
2332 PH Leiden
Tel : 06-12372034

Mail: info@artofrelaxation.nl
Art Touw is de Functionaris Gegevensbescherming van Art of Relaxation. Hij is te bereiken via tel 06-12372034 of per

Persoonsgegevens die wij verwerken
Art of Relaxation verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum of geboortejaar
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Gegevens van kinderen onder de 16 jaar worden alleen verwerkt indien hiervoor toestemming is gegeven van een ouder of voogd.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Art of Relaxation verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
gezondheid en welzijn, voor zover van belang voor de dienstverlening
wensen en opmerkingen over de dienstverlening

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@artofrelaxation.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Art of Relaxation verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het optimaliseren van de dienstverlening;

 • Het afhandelen van uw betaling;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Het in kaart brengen van klachten om de dienstverlening op een zo goed mogelijke manier uit te kunnen voeren;
 • Art of Relaxation verwerkt ook persoonsgegevens waar wij wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Art of Relaxation neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Art of Relaxation) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Art of Relaxation bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 5 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden
Art of Relaxation deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Art of Relaxation blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Art of Relaxation uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen na overleg en met uw nadrukkelijke toestemming.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Art of Relaxation en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Art of Relaxation.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Art of Relaxation wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Art of Relaxation neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met Art of Relaxation.

Art of Relaxation heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware (virusscanner)

Verklaring is aangepast op 8 december 2021